Portfolio > Photos

A sidewalk tag found on a walk through Soho, NYC.

Part of the ongoing Austin Sidewalks project.

Sidewalk Tag / Austin Sidewalks
Sidewalk Tag / Austin Sidewalks
2010